۱۳۹۴ دی ۱۴, دوشنبه

آنكه ازخانه ترا راند و به دريا افكند ، خانه اش ويران باد...