۱۳۹۵ اسفند ۲, دوشنبه

فدراسیون شطرنج و معضلی به نام درسا درخشانی