۱۳۹۴ فروردین ۱۳, پنجشنبه

آماده سازی آغا برای نوشیدن زهر اتمی