۱۳۹۲ دی ۱۶, دوشنبه

حاج فری روحانی از این عوامفریبی کلی خندیدیم