۱۳۹۲ مهر ۸, دوشنبه

شیر دال جام حسن نیست و جام زهر !