۱۳۹۰ اسفند ۱۳, شنبه

بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمی‌شود